top of page

LORI AWON ORO

Thiru n ni awọn nkan ṣe.  

 

" Awọn ero rẹ jẹ iriran ati ṣiṣe."

bottom of page